In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe hebben wij baggerwerkzaamheden uitgevoerd in het binnenstedelijk gebied van Elburg. Voor ons was dat het eerste werk dat door de PFAS crisis stil kwam te liggen.

Een terugblik door Arnold Fikse, projectleider Waterschap Vallei en Veluwe

Het project Baggeren Elburg was geprogrammeerd om uit te voeren in de periode oktober 2019 tot maart 2020. In de voorbereiding, werd rond juni 2019 de nieuwe stof PFAS aangemerkt als onderzoeksparameter. Aangezien het een nieuwe stof is en de kennis hierover laag, werden de toegestane gehaltes PFAS in grondstromen direct op 0 gezet. Ook onderzoekslaboratoria hadden nog niet de geschikte apparatuur om deze stof in bodemmonsters te analyseren. Hierdoor kwam de hele markt tot stilstand. Een bizarre situatie.

De voorbereiding heeft langer geduurd. Eerst moest er beleid komen en detectiegrenzen bepaald worden. De PFAS-gehaltes zijn onderzocht en met het tijdelijk handelingskader uit augustus 2019 en het Besluit Bodemkwaliteit bleek dat er wel afzetmogelijkheden waren. Het project is daarmee op de markt gezet en uit de aanbesteding is de aanbieding van Hofmeijer als economisch meest voordelig uit de bus gekomen.

Door PFAS geblokkeerd werk alsnog uitgevoerd

Hofmeijer heeft de verschillende grondstromen netjes aangeboden bij het bevoegd gezag en deze zijn geaccepteerd. Hierdoor kon de uitvoering starten. Het werk is uitgevoerd, getoetst en gecontroleerd door het bevoegd gezag. Het was prettig dat we dit werk ondanks de vertraging van een half jaar in de voorbereiding, alsnog konden opleveren voor maart 2020. Het werk is in een prettige samenwerking en conform de wet- en regelgeving, kwaliteitseisen en vraagspecificatie uitgevoerd.