Certificaten

Op alle gebieden veilig en efficient werken. We hebben het vastgelegd, bewezen en laten keuren. Onderstaand vindt u de certificaten.

VoedselKwaliteit Loonwerk * (versie 2020)

Grondbewerking, bemesting, zaaien, planten, poten, gewasverzorging (incl. gewasbescherming, oogsten, transport in de gewassen gras, mais en granen.

VCA* 2017/6.0

Het uitvoeren van agrarisch loonwerk, gewasverzorging, mestdistributie en gladheidsbestrijding. (Nace code: 1.61 – 43.99)

VCA** 2017/6.0

Het uitvoeren van sport- en cultuurtechniek, grondverzet en civieltechniek. (Nace code: 1.61 – 42.99 – 43.12)

NEN-EN ISO 9001:2015

Het adviseren in ontwerp en uitvoering, alsmede het uitvoeren van sport- en cultuurtechniek, grondverzet en civieltechniek.

CO₂ bewust Certificaat niveau 3

Het adviseren in ontwerp en uitvoering, alsmede het uitvoeren van sport- en cultuurtechniek, grondverzet en civieltechniek. Nace-code: 42,99. Categoriegrootte: klein

CO2 Reductieprogramma

Dit document beschrijft de actieve deelname van Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek BV aan een (sector)initiatief en de doelstelling die de directie van Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek daarmee wil bereiken. Wij hebben onze doelstellingen en beleid vastgelegd in het managementsysteem. Onderdeel hiervan zijn de eisen van de CO2-Prestatieladder 3.1 op niveau 3. 

CO2 Footprint Hofmeijer

De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting van het bedrijf inzichtelijk maken. In dit rapport worden de Milieubarometer uitkomsten van Hofmeijer civiel- en cultuurtechniek BV Voorst samengevat in enkele grafieken en tabellen.

Cumela Voorwaarden

Op alle (offerte) aanvragen, bestellingen, (mondelinge) overeenkomsten, onderhandelingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten betreffende de levering van zaken en/of diensten en het verrichten van bijkomende werkzaamheden zijn de voorwaarden van Cumela van toepassing.

Verklaring gebruik bio-brandstof

Verklaring van afname en gebruik van Topfuel-100 (hernieuwbare grondstof) en GTL (Gas-to-liquid, brandstof uit aardas) met de daarbij behorende vermelding van het reductiepercentage in KG en procenten.